Cerebral metastases of parathyroid carcinoma: a case report and literature review

Yanan Li, Anjun Zuo, Ling Wei, Fangjie Xin, Weiwei Fu, Peng Zhao