FOXO3/TRIM22 axis abated the antitumor effect of gemcitabine in non-small cell lung cancer via autophagy induction

Yang Wang, Heng-Xing Liang, Chun-Min Zhang, Min Zou, Bi-Bo Zou, Wei Wei, Wen Hu

Article Options

Download Citation