Ethanol extract of Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms induces liver cancer cell apoptosis through inhibiting NF-κB

Baolei Zhao, Wentao Zhu, Xinqiang Han, Xin Li, Yanmin Lu, Xuefeng Cao, Fan Zhang, Xutao Lin, Xingyuan Zhang, Qiangpu Chen

Article Options

Download Citation