A promising treatment option for refractory male primary choriocarcinoma: report of two cases

Chen Han, Ying Zhou, Jin-An Ma, Jia Liu, Yu-Na Jiang, Hai-Xia Zhang