Neo-adjuvant chemotherapy followed by radical resection for primary borderline resectable unicentric Castleman disease: a case report

Hongkai Zhuang, Zuyi Ma, Yanxia Wu, Zi Yin, Zhixiang Jian, Chuanzhao Zhang, Baohua Hou