Rectal metastasis from a previously resected carcinoma of the pancreas: a case report

Jing Sun, Xiao Zhang, He Huang, Yi Zhang, Kai Wang, Shiyun Cui