NLRC5, a valuable marker for the diagnosis and prognostic assessment of hepatocellular carcinoma

Xiu-Wen Zhang, Run-Da Wu, Huan Wang, Fei Hu, Zhong-Qi Mao