Higher T cell immunoglobulin mucin-3 (Tim-3) expression in cervical cancer is associated with a satisfactory prognosis

Yaping Wang, Shujun Zhao, Xinlu Zhang, Hai Zhu, Xiaorong Ji, Yi Jiang, Jie Meng, Hongyu Shi, Xiang Gao, Xiaoan Zhang, Hongyu Li