Interaction between linc01615 and miR-491-5p regulates the survival and metastasis of colorectal cancer cells

You Xiao, Fan Hu, Mei Li, Li Mo, Chongsi Xu, Xiaoyan Wang, Jing Nie, Lixia Yang, Biao Xie