Multiple roles of THY1 in gastric cancer based on data mining

Yun Hu, Dongmei Jin, Yichan Zhou, Ye Cheng, Hongyong Cao, Yong Ma, Wenling Zhang