Identification of an individualized autophagy prognostic index in clear cell renal cell carcinoma patients

Yi Jin, Feng Li, Peiyuan Guo, Keqin Dong, Peng Guo, Haoyuan Wang, Yujia Chen, Zhiyu Wang