Metformin up-regulated miR-107 expression and enhanced the inhibitory effect of miR-107 on gastric cancer growth

Yongyi Chen, Wangang Gong, Yun Zhou, Runping Fan, Yuchen Wu, Wangwei Pei, Sufang Sun, Xiaohong Xu, Huifen Jiang