Dendrobium officinalis inhibited tumor growth in non-small cell lung cancer

Chen Pang, Xiuling Zhang, Min Huang, Guangyuan Xie, Shanshan Liu, Xingjiang Ye, Xiliu Zhang