A retrospective study comparing D1 limited lymph node dissection and D2 extended lymph node dissection for N3 gastric cancer

Xing Luo, Ming-Xiu Zhou, Wei Tian, Ming Zeng, Jian-Ling Xia, Gao-Ping Zhao, Hong-Lin Hu, Xin-Bao Hao, Liang-Fu Han, Hao Liu, Yang-Ke He, Xue-Qiang Zhu, Liang Liang, Min Wei, Li-Li Deng