Dynamic monitoring of serum soluble programmed cell death ligand 1 as a response predictor to chemotherapy in metastatic or recurrent gastrointestinal cancer

Jin Sun, Miao-Zhen Qiu, Ting Mei, Yuan Gao, Boyang Chang, Yuxin Zhang, Feng-Hua Wang, Su Li