Prognosis of stage III cervical cancer: a two-way outcome study

Huihui Zhou, Qi Li, Chunyan Xu, Hong Liang, Yanan Wang, Yani Duan, Min Song, Yaoxian Wang, Hong Jin, Tong Wang