MAP kinase-interacting kinase 1 (MNK1) plays as a tumor suppressor in bladder cancer

Zhuangfei Chen, Kanghua Xiao, Hao Zhang, Cundong Liu, Jiankun Yang, Haitao Liang, Zhijun Lin, Zike Qin, Mingkun Chen, Yunlin Ye