MAFA-AS1, a long non-coding RNA, predicts for poor survival of hepatocellular carcinoma

Yuting Zhan, Xin-Yuan Guan, Yan Li