GLUT1/3/4 as novel biomarkers for the prognosis of human breast cancer

Kai Zeng, Gaoda Ju, Hao Wang, Jiangsheng Huang