Hereditary multiple exostoses complicated with lung cancer with cough as the first symptom: a case report

Xinyu Jia, Ye Liu, Chaojie Wu, Zhenzhen Wu, Ningfei Ji, Mao Huang