Low expression of citron kinase is associated with poor patient outcomes in hepatocellular carcinoma

Huan-Qing Zhang, Hui-Ju Wang, Xiang-Lei He, Guo-Qing Ru, Shu-Shu Song, Hong-Ying Pan, Cheng-Wu Zhang, Xiao-Zhou Mou, Zhi-Ming Hu