Development and validation of a nomogram to predict survival in patients with metastatic testicular germ cell tumors

Dong-Dong Yu, Dong Hui, Wei-Kang Chen, Yun-Bei Xiao, Zhi-Gang Wu, Qin-Quan Wang, Chao-Feng Zhou, Zhi-Xia Chen, Cheng-Di Li, Jian Cai