LAMP1 is more sensitive than LAMP2 in predicting prognosis of esophageal squamous cell carcinoma

Lei Li, Yingze Xu, Wei Wang, Guoan Zhang, Ming Ma, Jian Huang