Exome sequencing identified six copy number variations as a prediction model for recurrence of primary prostate cancers with distinctive prognosis

Jie Liu, Jiajun Yan, Ruifang Mao, Guoping Ren, Xiaoyan Liu, Yanling Zhang, Jili Wang, Yan Wang, Meiling Li, Qingchong Qiu, Lin Wang, Guanfeng Liu, Shanshan Jin, Liang Ma, Yingying Ma, Na Zhao, Hongwei Zhang, Biaoyang Lin