Type 2 diabetes mellitus does not increase the risk of multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis

Chenlu Zhang, Yuou Sha, Haiyan Liu, Dan Guo, Yijing Jiang, Lemin Hong, Lili Shi, Hongming Huang