Spred-3 mutation and Ras/Raf/MAPK activation confer acquired resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitor in an EGFR mutated NSCLC cell line

Zhiyong He, Fusheng Gong, Jinrong Liao, Qiang Wang, Ying Su, Chao Chen, Jinghui Lin, Ren-Jang Lin