EGFR exon 20 insertion mutations in non-small cell lung cancer

Fenfang Wang, Chenghui Li, Qihuan Wu, Hongyang Lu