Microbiome characteristics and Bifidobacterium longum in colorectal cancer patients pre- and post-chemotherapy

Jun Li, Ruixue Chu, Changzheng Wang, Ying Li, Benyan Wu, Jun Wan