The association between genomic variations and histological grade in hepatocellular carcinoma

Jun Liu, Guangbing Li, Yuan Guo, Ning Fan, Yunjin Zang