Clinical management of vascular lake during transarterial chemoembolization with CalliSpheres drug-eluting beads (DEBs) for the treatment of hepatocellular carcinoma

Jian Kong, Xiongying Jiang, Yanfang Zhang, Weidong Wang, Yong Li, Xinying Shen, Jianxi Guo, Hongliang Sun, Dong Chen, Yaoting Chen, Linfeng Xu