Extracellular ubiquitin inhibits the apoptosis of hepatoma cells via the involvement of macrophages

Jiajing Cai, Xuemeng Qian, Qi Qi, Jia Han, Xinfang Zhu, Qi Zhang, Rong Xia