MicroRNA-124 and microRNA-378 inhibit the proliferation and invasion of colorectal cancer by upregulating KiSS1

Yan Zheng, Yisu Liu, Yilin Lin, Suyong Lin, Ji Gao, Zhihua Chen, Shaoqin Chen