Do statins improve the survival time after esophagectomy? —a propensity score matching study

Yanli Chen, Feng Li, Kai Wu, Jia Zhao, Yang Yang, Yu Qi, Xiangnan Li, Song Zhao