miR-28-5p inhibits carcinogenesis in colon cancer cells and is necessary for erastin-induced ferroptosis

Jin-Cui Hu, Ting-Pei Zhu, Yu-Chang Gui, Zhi-Biao Tan, Ru-Qiong Wei, Bang-Li Hu, Jian-Wen Xu