Increased serum level of interleukin-6 correlates with negative prognostic factors in extranodal NK/T-cell lymphoma

Changqian Bao, De Zhou, Lixia Zhu, Wenbin Qian, Xiujin Ye