The prognostic roles of red blood cell-associated indicators in patients with resectable gastric cancers

Meng-Ting Cui, Zhan-Wen Liang, Yi-Zhang Sun, Jing Wu, Hong Lu, Wen-Jie Wang, Meng-Dan Xu, Min Jiang, Wei Li, Jun Qian, Wei-Ming Duan