Secondary malignancies after radiation therapy in prostate cancer survivors: a propensity-score matched competing-risk analysis

Lei Yu, Jun Xu, Zhen Fan, Wenxian Li, Hongqiang Wang, Qiang Li, Shenqian Li