Sclerosing thymoma: a case report and literature review

Lin Yang, Qiang Zeng, Xiaomeng Du, Weihua Li, Li Liu, Xin Wang, Yinglei Zhou, Jianming Ying, Qinfu Feng