Vol 4, No 5 (October 2015): Translational Cancer Research (Lysophospholipids on Immunity and Cancer)

Original Article

FOXC2 is overexpressed and participates in cell proliferation in ovarian cancer
Yuan Quan, Zhe Quan, Chunhua Zheng, Weiguo Deng, Fanhui Meng, Yan Fu

Consensus

National consensus in China on diagnosis and treatment of patients with advanced breast cancer
Binghe Xu, Xichun Hu, Zefei Jiang, Huiping Li, Jiayi Chen, Shude Cui, Qing Li, Ning Liao, Donggeng Liu, Jian Liu, Jinsong Lu, Kunwei Shen, Tao Sun, Yuee Teng, Zhongsheng Tong, Shulian Wang, Xiang Wang, Xiaojia Wang, Yongsheng Wang, Jiong Wu, Peng Yuan, Pin Zhang, Qingyuan Zhang, Hong Zheng, Da Pang, Guosheng Ren, Zhimin Shao, Zhenzhou Shen, Erwei Song, Santai Song