Vol 6, No 4 (August 2017): Translational Cancer Research

Original Article

Expression of Syndecan-2 in gastric adenocarcinoma and its effect on tumorigenesis in vitro
Jingwen Wang, Chen Lu, Jiayan Chen, Xi Chen, Shiwen Wang, Xingang Lu, Xi Tang
MiRNA-516b inhibits ameloblastoma cell proliferation and invasion by regulating MYCBP/c-myc/RECK/MMP pathway
Liming Duan, You Wu, Yancan Liang, Di Wan, Daming Zhang, Bin Zhang
The up-regulation of TANK-binding kinase 1 in head and neck squamous cell carcinoma
Yaping Wang, Zhongyuan Lu, Zhangwei Hu, Anyuan Zheng, Fei Wang, Yong Xu, Bokui Xiao, Chen Chen, Zezhang Tao
Tumor volumes predict prognosis in head and neck cancer: a meta-analysis
Ke Xie, Jianqiang Chen, Jianding Zou, Liangyu Chen, Liang Gong
Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated gene signatures and poor clinical outcome of cancer patient
Nam Nhut Phan, Tung Thanh Huynh, Yen-Chang Lin
LAPTM4B-35 expression was correlated with favorable postoperation survival in pancreatic cancer patients
Can Cui, Jianhui Wu, Xiaojing Cheng, Liang Yan, Xiaoya Guan, Bin Dong, Min Zhao, Xiuyun Tian, Chunyi Hao
Microsatellite alteration in plasma DNA discriminates multiple primary lung cancer from metastatic lung cancer
Long Tian, Xin Wang, Rujun Zeng, Cheng Shen, Yutian Lai, Kun Zhou, Guowei Che
Metabolic volume parameters based on different thresholds with baseline 18F-FDG PET/CT as prognostic factors for survival in stage III non-small cell lung cancer
Yamin Jie, Xue Meng, Anxin Gu, Xiaorong Sun, Jinming Yu
Co-targeting Aurora kinase A and Bcl-2 synergistically inhibits the viability in double-hit lymphoma cells
Ling-Zhe Kong, Xiao-Hui Jia, Zheng Song, Li-Hua Qiu, Lan-Fang Li, Zheng-Zi Qian, Shi-Yong Zhou, Xian-Ming Liu, Xiu-Bao Ren, Bin Meng, Kai Fu, Ping Wang, Xian-Huo Wang, Hui-Lai Zhang
Expression of HGF, MET and mutated EGFR in EGFR mutated lung adenocarcinoma and their clinical significance
Shu-Ling Zhang, Xin Sun, Li Sun, Zhi-Cheng Xiong, Jie-Tao Ma, Le-Tian Huang, Cheng-Bo Han
HBx deletion-mutant combined with the reverse transcriptase enzyme/s* mutation is involved in HBV mediated liver cell proliferation and apoptosis
Yi Ouyang, Lei Fu, Shifang Peng, Deming Tan, Xiaoyu Fu
The polymorphism of JAK2 rs56118985 may be a predictive marker of the treatment responses of acute myeloid leukemia patients
Peipei Xu, Miaoxin Peng, Di Zhou, Xiaoyan Shao, Qiguo Zhang, Rongfu Zhou, Jiangyan Xu, Jian Ouyang, Bing Chen
A comparative dosimetric study of seven radiation techniques for breast cancer after mastectomy and immediate breast reconstruction
Hua Zheng, You-Qun Lai, Yuan Zhou, Shan-Yu Chen, Jia-Yuan Sun, Feng-Yan Li, Qin Lin, San-Gang Wu, Zhen-Yu He
A clinical comparison of short-term efficacy, survival and adverse reactions between raltitrexed/cisplatin-based and docetaxel/cisplatin-based concurrent chemoradiotherapy in the treatment of advanced esophageal squamous cell carcinoma
Xin-Lei Gong, Xin-Chen Sun, Xiao-Lin Ge, Yao Wang
Role of a selective cyclooxygenase-2 inhibitor on pain and enhanced recovery after open hepatectomy: a randomized controlled trial
Mei-Ting Chen, Bao Jin, Shun-Da Du, Li-Jian Pei, Bo Zhu, Li Yan, Tian-Yi Chi, Hai-Feng Xu, Yong-Chang Zheng, Yi-Yao Xu, Hai-Tao Zhao, Xin Lu, Xin-Ting Sang, Yi-Lei Mao, Yu-Guang Huang
Survival outcomes of surgical resection of metastasis to the breast from extra-mammary malignancies: an individual patient data analysis
Yi-Dong Zhou, Bo Pan, Ru Yao, Qian-Qian Xu, Jie Shi, Qing-Li Zhu, Shan-Shan You, Zhi-Yong Liang, Qiang Sun
Comparison of portal vein embolization, portal vein ligation, associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy in cases with a small future liver remnant: a network meta-analysis
Hanchun Huang, Wenjun Liu, Anqiang Wang, Jin Bian, Shanshan Wang, Liangcai Wu, Jianzhen Lin, Yiyao Xu, Xinting Sang, Haitao Zhao
LncRNA TUSC7 affects malignant tumor prognosis by regulating protein ubiquitination: a genome-wide analysis from 10,237 pan-cancer patients
Xiaoshun Shi, Yusong Chen, Allen M. Chen, Xiaobing Le, Kailing Huang, Jingyi Chen, Shuai Wen, Haikang Zeng, Cheng Chen, Jin Li

Review Article

Circular RNAs in cancer: old tree with new flowers
Yan Cao, Hui Cong, Xudong Wang, Rongrong Jing, Shaoqing Ju

Case Report

A review of pituitary abscess: our experience with surgical resection and nursing care
Xiaoyang Ling, Tongming Zhu, Zhengxiang Luo, Yansong Zhang, Yongyan Chen, Penglai Zhao, Yibing Si
Immunohistochemical findings in small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix: a report of two cases
Hongrun Zhou, Lin Tao, Dongdong Chen, Ruijuan Gao, Lili Zhao, Ganxiong Li, Hongzhi Chen, Yan Ren, Xiaoyu Li, Yixun Wang, Lijuan Pang