TY - JOUR AU - Hou, Zhenyu AU - Zhu, Keyun AU - Yang, Xuejiao AU - Zhou, Hongyuan AU - Chen, Ping AU - Yu, Ge AU - Zhu, Xiaolin AU - Cui, Yunlong AU - Song, Tianqiang AU - Li, Qiang AU - Li, Huikai AU - Zhang, Ti PY - 2020 TI - Resection of “down-staged” advanced hepatocellular carcinoma after treatment with the VEGFR2 inhibitor apatinib: five cases report JF - Translational Cancer Research; Vol 9, No 8 (August 2020): Translational Cancer Research Y2 - 2020 KW - N2 - UR - http://tcr.amegroups.com/article/view/42223