%0 Journal Article %T Application of next-generation sequencing in resistance genes of neoadjuvant chemotherapy for esophageal cancer %A Liu, Jizhao %A Xing, Wenqun %A Tian, Qingnan %A Li, Yin %A Liu, Xianben %A Sun, Haibo %A Gao, Kun %A Chen, Xiankai %A Zheng, Yan %J Translational Cancer Research %D 2020 %B 2020 %9 %! Application of next-generation sequencing in resistance genes of neoadjuvant chemotherapy for esophageal cancer %K %X %U http://tcr.amegroups.com/article/view/42410 %V 9 %N 8 %P 4847-4856 %@ 2219-6803