Original Article


Immune-related lncRNAs, LINC01268 and CTB-31O20.2, as favorable prognostic markers for glioma inhibition

Dong-Hui Liu, Xiu Yang, Jian-Feng Guo, Han Meng, Shang-Hang Shen