Epithelial-mesenchymal transition classification of circulating tumor cells in lung and colon cancer patients: potential role in clinical practice

Jinman Fang, Weimin Wang, Jie Fang, Huanzhong Wang, Lin Lin, Fei Li, Qiuyan Sun, Feifei Li, Jian Qi, Xiaojun Sun, Xing-Xing Huo, Shujie Wang, Hongzhi Wang, Bo Hong, Qingmei Deng, Jinfu Nie