Original Article


Molecular signature of gastric cancer progression in clinical using whole genome sequencing and the Cancer Genome Atlas (TCGA) analysis

Gai-Gai Wei, Xiao-Chuan Geng, Ming-Sheng Fu, Jun Wei, Hai-Bo Yu, Xiao-Hui Li, Gang-Long Gao