Original Article


Analysis of the key prognostic genes and potential traditional Chinese medicine therapeutic targets in glioblastoma based on bioinformatics and network pharmacology methods

Zhiyu Xia, Peng Gao, Yu Chen, Lei Shu, Lei Ye, Hongwei Cheng, Xingliang Dai, Yangchun Hu, Zhongyong Wang