Original Article


A network-based pharmacological study on the mechanism of action of muscone in breast cancer

Yurong Zhao, Shuaixian Tao, Qiang Wang, Yan Liu, Wenke Yang, Shoude Zhang, Zhanhai Su, Xueman Ma