Original Article


Mechanism of periplakin on ovarian cancer cell phenotype and its influence on prognosis

Lijing Liu, Lin Ding, Lanli Zhang, Hongtao Zhang, Yu Zhang, Dan Liu