Original Article


Nomogram based on intramuscular adipose tissue content for predicting the prognosis of patients with gallbladder cancer after radical resection

Chongming Zheng, Xiaotian Chen, Zhewei Zhang, Anlvna Li, Junwei Wang, Tingting Cai, Yanping Tang, Xuewen An, Fei Lu, Gang Chen, Youqun Xiang

Download Citation