Original Article


Prognostic factors in Japanese men with high-Gleason metastatic castration-resistant prostate cancer

Mitsuhisa Nishimoto, Kazutoshi Fujita, Yutaka Yamamoto, Mamoru Hashimoto, Shogo Adomi, Eri Banno, Yoshitaka Saito, Nobutaka Shimizu, Yasunori Mori, Takafumi Minami, Masahiro Nozawa, Kazuhiro Nose, Akihide Hirayama, Kazuhiro Yoshimura, Hirotsugu Uemura

Download Citation